Integritetspolicy

1 Inledning

Denna policy beskriver vilka personuppgifter Magazine Promotion Services AB OY (hädanefter ”MPS”) behandlar om dig, varför samt hur dina personuppgifter behandlas och hanteras. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot MPS och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

På webbplatsen används cookies för att tjänsterna ska fungera så bra som möjligt. Cookies används till att erbjuda mer relevant annonsering, underlätta informationsdelning via sociala media samt för tillförlitlig och anonym besöksstatistik

2 Magazine Promotion Services AB OY är personuppgiftsansvarig

MPS är, om inget annat anges nedan, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in vid användande av tjänsten.

Nedan finner du MPS kontaktuppgifter:

Magazine Promotion Services AB OY (FO. nr. 2319129-2)
Neptunigatan 7
22100 Stockholm

Vid frågor om MPS behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kundtjanst@lehtitukku.fi.

3 Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringstid

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av MPS tjänster du använder och vilka uppgifter du delar.

MPS kan i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att MPS ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.1 När du besöker MPS

MPS registrerar din IP-adress för att kunna upptäcka om MPS tjänster missbrukas. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och lagras i upp till 24 månader för att MPS ska kunna upptäcka eventuella missbruk. MPS berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt.

3.2 När du genomför en beställning på MPS

MPS samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till MPS när du genomför en beställning.: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt uppgifter om köpt vara.

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att kunna administrera betalning och leverans för ditt köp, för att kunna skicka orderstatus till dig, för att utreda klagomål och supportärenden relaterade till köpet.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med oss i samband med ditt köp.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när det kommer till e-postadress är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

4 Vilka kan MPS komma att dela dina uppgifter med?

Vid utredning om brott kan vi komma att dela dina personuppgifter inklusive köphistorik med polisen. Dina kontaktuppgifter lämnas vidare till respektive titels förlag som hanterar distribution av varan samt fakturabetalningar.

Dina uppgifter delas med respektive tidnings förlag för att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med oss i samband med ditt köp.

MPS kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som MPS har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen, samt e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för MPS räkning i samband med att de utför en tjänst för MPS.

MPS kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om MPS är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av MPS verksamhet säljs kan MPS komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5 Överföring av personuppgifter utanför eu/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/ EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för MPS räkning ansvarar för optimering av webbplatsen och applikationer samt e-postutskick och marknadsföringstjänster.

6 Dina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Dina uppgifter finns hos respektive tidnings förlag och du bör vända dig till förlaget för att begära ändringar av de uppgifter som hanteras hos dem.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

7 Ändringar i integritetspolicyn

MPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i MPS kanaler och på annat sätt MPS finner lämpligt.

Så här fungerar LehtiTukku

Du beställer tidningsprenumeration
Vi levererar din beställning till tidningsförlaget
Förlaget levererar tidningen till dig